مدتهاست که می خواهم شعر و سیگاررا ترک کنم
اما نمی شود
چگونه هم شب باشد    هم تو     هم قهوه     هم سیگار
پس شعر چه می شود
یا تو باشی و      شعر و     یاد اولین قرار
پس سیگار چه می شود


انگار اصلا باید تو را ترک کنم