هر انسانی آنچه را که دوست می دارد نابود می کند
بوسیله هر آنچه به تصور درآید
برخی با کلامی تلخ و طعنه آمیز
و برخی با کلامی تملق آمیز
مرد جبون با بوسه ای
و مرد شجاع با شمشیری