کودکی ام را دوست داشتم.
روزهایی که به جای دلم
سر زانوهایم زخمی بود ..

"حسین پناهی"