لانه ای برای کلمات يافته ام و فصلی برای جوجه هايش

 که به دنيا بيايند .

(هيوا مسيح)