سهم من از خوشبختی

مشتی رنگ است که به گونه ام ماليده ام ...

(؟)