بگذار هر روز ،

رويايی باشد ،

در دست .

بگذار هر روز ،

عشقی باشد ،

در دل .

بگذار هر روز ،

دليلی باشد ،

برای زندگی .

(کلوديا آدرين گراندی)