اولین روز آمدنت به ماندنت دل خوش نکردم.

وقتی گفتی می خواهی بمانی به احترام حضورت همه ی پرنده ها را پر دادم.

امروز اما

               برای ماندنت خود را به زنجیر می کشم.....

(؟)