دو تا مطلب قبل يک شعر نوشته بودم که با گاهی نگاهی ..... شروع می شد چون شاعر رو نمی شناختم جای اسم شاعر چيزی ننوشته بودم .

الان می خواستم از اينجا از شاعر عزیز اون شعر عذر خواهی کنم و بگم واقعا من قصد ندارم شعر کسی رو به اسم خودم بنوسيم و اين مطالبی که می نويسم مال خودم نيست فقط گلچين مطالبی هست که به دلم نشسته و اگر شاعر و یا نويسنده رو بشناسم حتما اسمشون رو زير مطلب می نويسم . همونطور که قبلا هم نوشتم .

باز هم از اون عزيز معذرت می خوام .