مدتهاست که می خواهم شعر و سیگار را ترک کنم
اما نمی شود
چگونه هم شب باشد ، هم تو ، هم قهوه ، هم سیگار
پس شعر چه می شود ؟
یا تو باشی و شعر و یاد اولین قرار
پس سیگار چه می شود ؟
انگار اصلا باید تو را ترک کنم !!!
(؟)