من فکر می کنم انسانها همه تخم مرغ هستند

من هرچه انسان ديده ام

که شکسته است

توی او زرد بود

من فکر می کنم توی همه ی انسانها زرد است

من فکر می کنم که انسانها همه تخم مرغ هستند

(سولماز دريانيان)