هر انسانی هر آنچه را که دوست دارد ، نابود می کند

بوسيله ی هر آنچه به تصور درآيد :

برخی با کلامی تلخ و طعنه آميز

و برخی با کلامی تملق آميز

مرد جبون با بوسه ای

و مرد شجاع با شمشيری.

(پائولو کوئيلو)