درون قلبم تمام برگها فرو ريخته اند و اگرچه سعی دارم آنها را برچينم، اما آنچنان زيادند که فکر می کنم غرق خواهم شد...

*****

باران بدون عاطفه خشکی می آورد؛

رنگين کمان يخ زده بی رنگ می شود؛

هرکس بجز عزيز دلت يک غريبه است

وقتی دلت برای دلی تنگ می شود .