امروز
روز خوبی ست
جان میدهد برای به راه پرتی رفتن
مارپیچی در کوه
یا
خطی صریح بر دشت
بارم را میبندم
باران بند می آید
چمدانم پرپر است
جایی دیگر برای نگاه تو نیست
به ایستگاه می روم
با بلیط یکسره ای
به مقصد نامعلوم -
.......راس ساعت جان دادن روز خوب
( افسانه افروز )