تمام حرفهايم لابه لای اين جملات به تو نگاه می کنند ...

(؟)