...فکری بکن!

               تو را کم داشتن کم نيست.

                                              زنده بودن و زندگی فاصله دارند.

(شهرام شکيبا)