به اتاق کودکان خوش آمدی :
دست های من سرشار از قدم های
کودکانی است که به اتاقهای
مهربانشان می روند و صبح ها
با لبخندی پنهان ، که یقین
دارم لبخند خداوند است
بیدار می شوند.
دارم به اتاق کودکان می روم
بیا، بیا و از من نپرس اتاق
کودکان کجاست ، زیرا هرگز
کسی از آسمان نمی پرسد که
چرا آبی است.
(هیوا مسیح)