چه زیباست
بخاطر تو زیستن                و برای تو ماندن             و به پای تو سوختن
و چه تلخ و غم انگیز است
دور از تو بودن           و برای تو گریستن        و به عشق و دنیای تو نرسیدن
ایکاش می دانستی
بدون تو                       و به دور از دستهای مهربان          و قلب حساست
زندگی چه ناشکیباست.