سالها عاشق مردی بود بدون چشم

و حالا

    با چشمهايی مانده بود بدون مرد... 

(؟)