هيچ پرنده ای نياز مند افتادن عکسش در آب نيست . آب ؛ عکس آسمان و پرنده را برای دلتنگی خودش می گيرد .

(هيوا مسيح)