برای نوشتن نیاز به چیزهای زیادی نیست؛تنها نیاز است که زندگی داشته باشیم، سرد و تهی ... آن چنان تهی که هیچ کس خواهان آن نباشدو از طریق آن بتوان به خدا رسید .

زندگی سرشار از هیچ ... درست برخلاف زندگی کسانی که در بگو مگوهای راست و دروغ خود را گم کرده اند ...

(کریستین بوبن)