حکایت جالبیست :
که فراموش شدگان
فراموش کنندگان را
هرگز فراموش نمی کنند ...