در زندگي تصميمات كوچك را با سرتان و تصميمات بزرگ را باقلبتان بگيريد. پيرو قلب خود باشيد وباورهايتان را عميقا ارج گذاريد.
(امید کردستانی ، مدیر ارشد بازاریابی و توسعه بین المللی گوگل)


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.