صدها نفر برای بارش باران دعا کردند ،

غافل از اینکه...
خدا با کودکی است که کفشهایش سوراخ است.