به دنبال محبت می گردم .همانند تو که در بازار مسگرها

به دنبال سکوت می گردی.

(؟)