ما همه در رویای باغ گل سرخ پشت افق های دور

به سر می بریم ؛

به جای آنکه از گل های سرخ پشت پنجره ی خانه مان

 لذت ببریم .

(؟)