خواب می دیدم
هنوز
زنده ام
و فردایم
از پرنده
لبریز است.

صدای بال می آمد
در سکوتی که
در حضور ماه
می تابید

پروازی باید
در پیش باشد
و شاخه ای
برای نشستن...

 

برگرفته از سایت هزل