تو را نمی دانم ، اما

اولين نگاه من به تو       نه از سر مهر بود      

               و نه در زير ماهتاب

اما روزگار باره و بارها نگاه ما را در هم آميخت تا

                                                  به تو بينديشم

و اين بار از سر انديشه و عشق تو را نگريستم

هرچند که همگان اين نگاه را

                                        خالی از فکر پنداشتند

و من هنوز نمی دانم

  که ابتدا انديشيدم و سپس عاشق شدم
و يا در پی عشق

                                           به فکر فرو رفتم ....

(؟)