مرا می شناسی ، يعنی که نمی شناسی

رنجم را می دانی ، يعنی که نمی دانی

تو را می شناسم ، يعنی که نه ، 

دردت را می دانم  يعنی که نمی دانم

زيرا ما هرگز مثل هم نيستيم و اين غربت مقدر ،

 تا انتهای عالم با ما خواهد ماند و انگار همه ی زيستن ،

 يعنی شکستن اين غربت ناگزير

(هيوا مسيح)